Gosa Oromoo Jimmaa

Inni Sheekha Ulamaa’oota hedduuti. your username. “Seerri yaa’iin Oromoo Gullallee dabarse kun walaloo-dhaan tahuun isaa, walaloon hawaasa Oromoo keessatti hammam bakka olaanaa akka qabu nutti agarsiisa. Bara 1840, Mahbuuban biyyaa Jarmanii erga seente booda nama Oromoo kan akka ishee harka gabrootan gurgurame tokkoon wal barte. Goototni Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa hanga gaaffiin keenyaa karaa nagaa nurraa fuudhamee deebiin nuu hin kennamnetti FDG jabaatee kan itti fufu ta’uu hubachiisuun diddaa isanii nyaata dhaabuun, barnoota dhaabuuni fi qabsoo FDG Qeerroon gaggeessuu itti fufuuf murteeffatan. Nov 30, 2016 · Hamilton’s Oromo community may be small, but they want it known they are standing with their brothers and sisters back home. May 07, 2015 · Akka warra amoolee san “Ofiif jettu mi’aawi anaaf jettu bushaawi” waliin jennee wal hin dhiifnu. Kurnan Gullallee murtee kana dabarsee, kutannoo cimaadhaan warana warra Abashaa isa meeshaa Oroppaa hidhatee, warra Oroppaatinis leenjifame dura dhaabate. Jun 30, 2014 · Warii hara Oromoo ajeesan, hidhani reeban, dirqisisan gudeedan, siiblan guban fi yaakaa gosa hunda Oromoo irrati waari rawwatan Midhamtoota kana dandamachisuuf waan danda’uu hunda erga bassani booda yaaka isaanti amoo bakka ama Oromoo addabanti fi goocha ama rawwatan kanan boori akka isaan addabaman isiin mirkaneesina. Dec 21, 2014 · The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba, kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. Jimma (Oromo: Jimma also spelled Jimmaa, is the largest city in south-western Oromia. Masaraan isaanii kunis naannawa Magaalaa Jimmaa iddoo olka'aa Jireen jedhamutti argama. The corruption of the ruling class was one of the main machinery that put the country into the highest level of economic inequalities where the few members of the ruling class became the richest and the majority of the citizens are unable to even earn their daily bread. kaartaa iddoo duwwaa 4549/2001 tajaajila mana jireenyaa kan tae waan jalaa badeef kan biraa bakka buee naaf haa kennamu jedhanii gaafataniiru. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. Oromoon Maccaa Oromoo Tuulamaa wajjin sirna Gadaa tokko kan qabu yoo ta'u caffeen isaan kibba Finfinnee harraa kana ture. Qajeelfama Biiroo Barnoota Oromiyaa. The present regime has kept on postponing the question of Oromo liberation. Masaraan isaanii kunis naannawa Magaalaa Jimmaa iddoo olka'aa Jireen jedhamutti argama. Reiterating our unwavering support for non-violent resistance by the Oromo people and others in Ethiopia for human rights, freedom, and democracy we want to make one thing abundantly clear: No amount of violent suppression by the TPLF junta can longer hold the peoples of Ethiopia into submissions. Odaa Hullee -Godina Jimmaa Odaa Tuutaa -Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa Odaa Adoolaa -Godina Gujii, Aanaa Adoolaa Odaa Giroo -Naannoo Somaalee, Aanaa Eelkarree Oromoo Giriirraa biratti kan argamu, Odaa Xiyyaa -N/Somaalee, Aanaa limee naannawa Abbaa Qorroo Hawwiyyaa keessa. kanaafuu kan mormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee guyyaa 20 keessatti akka dhiyaatu hubachiisaa, guyyaa jedhame keessatti yoo. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti, Imperer Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akkaKiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Nuti yeroo ammaa kana goodina Jimmaa aanaa Gommaa fi Geeraa keessatti dhukkuba bunaa irratti qorannoo gaggeessaa jira. 30 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-1 2004 5,000 30 31 Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin Jildii-2 2004 5,000 40 32 Mirriga Oromoo Harargee 2004 5,000 20 33 Seena Oromoo Hanga Jaarraa 16ffaa 1996, 1998, 2000 8,000 35 34 Siyaasa Sirna Gadaa Oromoo Tuulamaa 2000,2001 5,000 35 Gama Galmee Jechootaatiin Kitaabota Barreeffaman Lak. Hamtuu irraa wal deebisaa, dogoggora wal qajeelchaa, toltuuf wal faarsaa waliin jiraanna. Akkuma gosa Oromoo kaanii Karrayyuunis gadaa qaba - bokkuu jedhama. Gosa tana maqaan isii waraarjeelle je’ama. Mainly, Oromo people are found in today’s Ethiopian empire and currently, they have their ‘’own’’ administrative region, Oromia. Gosa dargaggoota zamana keenya kanaa bakka Afuritti qoodnee laaluu dandeenya. kaartaa iddoo duwwaa 4549/2001 tajaajila mana jireenyaa kan tae waan jalaa badeef kan biraa bakka buee naaf haa kennamu jedhanii gaafataniiru. The Arsi are known for a century-old history of anti-imperial struggle and memory of resistance, the most memorable being in the 1880s and 1890s and. Yunivarsitiin kun yeroodhaa yerootti gosa barnootaa haaraa banee, leenjii kennuu kan itti fufe ta’uu kan ibsan obbo Kooraan, barana immoo biyyattii keessa kan hin turre akkuma Afrikaattuu haala kanaan kan hin turiin leenjii gama Bulchiinsa Tajaajiila Fayyaa fi Hospitaalaan (Hospital and Health care Adminisration) barattoota 22 digrii. 10/08/2016. Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Oromoon Maccaa Oromoo Tuulamaa wajjin sirna Gadaa tokko kan qabu yoo ta'u caffeen isaan kibba Finfinnee harraa kana ture. Check the best results!. Ibrahim Elemo / go back to Third Issue. Mar 07, 2014 · Qormaata seensuma barumsa olaana darbee gaafa yuniversiitii seenuuf foormii gosa barnootaatiifi yuniversiitii guutu, afaan Oromoo digiri’iin kennamuu waan jalqabeef, gosa barmoota Afaan Oromo’oo of keessaa qabu “barsiisummaa Afaanii” kan jedhu guute. warra haraaraa ( suusii) adda addaatiin rabbiin isaan mokkore. May 07, 2015 · Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u614785150/public_html/99q4gpv/wbclp. Instagraamii irraa nu argattu! at @OBNOromia to stay up to date with the latest. April 15, 2014: Oromo Heroes and Heroines Day. Bara booda gaaffii mirgaa sabni Oromoo gaafateen booda gara Finfinneetti deebbite. Skip navigation Sign in. Ammallee itti jiran. Nov 08, 2019 · Welcome! Log into your account. Isaan lamaanuu warra Wardaati. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @obnhq hordofaa. Aanan kun karaa dhihaa Jimmaa Horrootin, karaa kaabaa Guduruun, karaa bahaa fi kibbaa Laga Gudar, kan Godina Shawaa Dhihaarraa adda baasun. Ibrahim Elemo / go back to Third Issue. Iddoo isheen iitti dhalattee ofbarte immo Gumaa(Jimmaa) jedhamti jettees himatte. Oct 05, 2016 · Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Mar 07, 2014 · Qormaata seensuma barumsa olaana darbee gaafa yuniversiitii seenuuf foormii gosa barnootaatiifi yuniversiitii guutu, afaan Oromoo digiri’iin kennamuu waan jalqabeef, gosa barmoota Afaan Oromo’oo of keessaa qabu “barsiisummaa Afaanii” kan jedhu guute. Sadarkaa Gadaa – akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni “Ilmaan Kormaa” tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. isaa 258 tajaajila 7. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. "Fayyadamummaa ummata Oromootiif waadaa haaromsa keessatti galle hojii qabatamaatti jijjiiruun aantummaa ummatichaaf qabnu ni mirkaneessina!" by Anonymous_Gk8Emd. Sadarkaalee Gadaa Oromoo ilaalchisee marsariitii irratti, Sirna Gadaa Oromoo barreeffamaan taa’e, akkasumas, waa’ee Gadaa qo’atnaan geggeesse wajjin akkanaan isinii dhiyeessa. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti, Imperer Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akkaKiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Oct 03, 2008 · Oromo occupy large areas of land, and spreads across the regions from Somalia in the east, Kenya in the south, Sudan in the west and Abyssinian estates in the north. Oromo is a nation of many tribes not a tribe (gosa) as some ignorant want to refer to it. Jul 23, 2018 · Viidiyoon kin qoqqoodamiinsa dameelee Oromoo Booranaa kan agarsiisudha. Be the first to know and let us send you an email when Gotoota Oromoo HAA Yaadannu Seenaa gotoota oromoo posts news and promotions. Oromoo kan ta’e gaaffiin eenyummaa isaas guutummatti akka deebii argatu ta’ee jira. Mannii Murtii Waligala Oromiyaa ittii gaafatamummaa heeraa fi seeran itti kenname haqummaan bahuuf riifoormii gaggeessa jira. Jun 17, 2013 · Gosa fuudhaafi heerumaa aanaa Jimmaa Arjootti Fuudhaafi heerumni namni sanyiin isaa wal horee fakkaattii isaa bakka busaa kan ittiin deemudha. Saayintistoonni meeshaa sammuu keessatti dhaabamuun yaada namootaa dubbisuun gara haasaatti geeddaruu danda'u. May 09, 2019 · Biyyii Jimmaa jedhamu maqaa kana kan argatee maqaa gosaa Oromoo maccaa kannarraayi jedhama. 2 By Edgewall Software. Category: Uncategorized The Oromo Protest and the Future of the Oromo People’s Struggle for Freedom and Democracy-Simarsan — August 3, 2016 The Oromo Protest and the Future of the Oromo People’s Struggle for Freedom and Democracy-Simarsan. kaartaa iddoo duwwaa 4549/2001 tajaajila mana jireenyaa kan tae waan jalaa badeef kan biraa bakka buee naaf haa kennamu jedhanii gaafataniiru. An Oromo hero/heroine is known for bravery, generosity and wisdom, and never flinches in the face challenges and temptations. The present regime has kept on postponing the question of Oromo liberation. Reeffii yookiin reenfi ilmaan Oromoo caakkaa/baddaa keessaa guuramaa jira. Goototni Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa hanga gaaffiin keenyaa karaa nagaa nurraa fuudhamee deebiin nuu hin kennamnetti FDG jabaatee kan itti fufu ta’uu hubachiisuun diddaa isanii nyaata dhaabuun, barnoota dhaabuuni fi qabsoo FDG Qeerroon gaggeessuu itti fufuuf murteeffatan. May 07, 2015 · Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Gosa 1ffaa. your username. Hidda latinsa Uummata oromoo Daaboo Haanaa. Qorannoon kun gosa qorannoo akkamtaa waan ta’eef, mala qorannoo akkamtaatiin ibsame. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Sadarkaa Gadaa – akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni “Ilmaan Kormaa” tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Goobana Daaccee gosa ofiitiin waldhabe argatanii, dursanii Abbichuu akkasitti isaan ollachiisaa turetti duulanii humna qawweetiin qabatani. Magaalota akka Adaamaa, Shaashamannee, Jimmaa, Asallaafi isaan biraa keessatti lakkofsi manniin barnootaa barumsa Afaan Amaaraan laatan isa Afaan Oromoo yoo caale malee hin hanqatu. Mootummaan shanan gibee dhuman jaarraa 17ffaa keessa hundeeffamee sirna gadaan hogganamuu ykn immoo buluu jalqabe. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Goototni barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa fi Saabboontootni hojjettootni fi barsiisotni Godina Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaa Ayyaana kana irratti argamuun haala akkam boonsaa ta’een Eenyummaa, Oromummaa ,sabboonummaa, fi tokkummaa uummata Oromoo jabeessuun Uummata Oromoo kuma kudha-shani (15,000) Olitti lakka’amuun kabajame jira. Hamtuu irraa wal deebisaa, dogoggora wal qajeelchaa, toltuuf wal faarsaa waliin jiraanna. Namni kun Gosa Hawwiyyaa tan amma Mayyu keeysatti ummata keenya, liyuu policefii Waraana Killilii Shanii (5) wajjiin Gorra’aa, Ibiddaan gubaa Ona (Biyya) isarraa buqqiftee Mayyu qabatuu barbaaddurraahi. Nuti yeroo ammaa kana goodina Jimmaa aanaa Gommaa fi Geeraa keessatti dhukkuba bunaa irratti qorannoo gaggeessaa jira. Dec 12, 2008 · Gosa guutuu irratti duuluun garuu gaaga'ama guddaa fida. May 07, 2015 · Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Kana gochuuuf ammoo, barreeffama addaddaa waaee sirna nyaataa ibsan dubbisuu ykn namoota dhimma kanarratti beekumsa qaban gaafachuu barbaachisa. June 17, 2013 by ltesfa 1 Comment Gosa fuudhaafi heerumaa aanaa Jimmaa Arjootti Fuudhaafi heerumni namni sanyiin isaa wal horee fakkaattii isaa bakka busaa kan ittiin deemudha. Gosa tana maqaan isii waraarjeelle je’ama. warra haraaraa ( suusii) adda addaatiin rabbiin isaan mokkore. 1991 irraa kaasee hanga ABOn chaartara Mootummaa Cehumsaa keessaa bahutti waajjira ABO Jijjigaa keessa ture. Jul 05, 2014 · Even the first colonizer recognized the separate status of the two countries Oromiyaa and Ethiopia when he declared himself as emperor of Ethiopia and Oromo country. By Ibsaa Guutama* An Oromo hero/heroine is one who effects change or dedicated one's life to change Oromo life with his/her determination and sacrifice. Mootummaan shanan gibee dhuman jaarraa 17ffaa keessa hundeeffamee sirna gadaan hogganamuu ykn immoo buluu jalqabe. Gosa 2ffaa. isaa 258 tajaajila 7. Be the first to know and let us send you an email when Gotoota Oromoo HAA Yaadannu Seenaa gotoota oromoo posts news and promotions. `` description=``TVn OBN Instaagraamii @obnhq jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kana booda federeeshinicha amanuun rakkisaadha –Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa [DhRTVO 07 12 2009] Taphni priimiyar liigii Ityoophiyaa 30ffaan Waxajjii 17 morkatamee ture dubbii cimseera. Category: Uncategorized The Oromo Protest and the Future of the Oromo People’s Struggle for Freedom and Democracy-Simarsan — August 3, 2016 The Oromo Protest and the Future of the Oromo People’s Struggle for Freedom and Democracy-Simarsan. Seenaa was born in Arsi Oromo family- she considers the Arsi as gosa but in actual the Arsi constitute the largest Oromo branch/sub-group which includes about 200 named family clusters called gosa. Mannii Murtii Waligala Oromiyaa ittii gaafatamummaa heeraa fi seeran itti kenname haqummaan bahuuf riifoormii gaggeessa jira. Maqaan aanaa kanaa gosa Oromoo kan naannoo kana jiraatu Jimmaa Raaree jedhamurraa dhufe. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Jimmaa Olaanaa 1 ganda 04 keesa kan taan kaartaan mana jireenyaa Lakk. Reiterating our unwavering support for non-violent resistance by the Oromo people and others in Ethiopia for human rights, freedom, and democracy we want to make one thing abundantly clear: No amount of violent suppression by the TPLF junta can longer hold the peoples of Ethiopia into submissions. 2 By Edgewall Software. Giddu galli Aadaa Oromoo Bakka Dur Uummanni Oromoo Masqala itti gubaa turetti deebi’ee ijaaramuun isaa injifannoo qabsoo Dh. The Arsi are known for a century-old history of anti-imperial struggle and memory of resistance, the most memorable being in the 1880s and 1890s and. Oct 03, 2008 · Oromo occupy large areas of land, and spreads across the regions from Somalia in the east, Kenya in the south, Sudan in the west and Abyssinian estates in the north. “Seerri yaa’iin Oromoo Gullallee dabarse kun walaloo-dhaan tahuun isaa, walaloon hawaasa Oromoo keessatti hammam bakka olaanaa akka qabu nutti agarsiisa. Borus namootuma hará qaamaan naannoo Oromiyaa keessa jiraataa, garuu afaan saba kanaan barachuu didantu maqaa Oromoon sadarkaa federaalaafi dhaabbilee addaddaatti. The Oromoo Gujii, who are the southern part subgroup of the Oromo, inhabiting neighboring the Borena Oromo. Akkuman mata duree. Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Isaan amma qawwee argatanii nuti garuu, homaa of harkaa hin qabnu. Dorgomaan moate guyyaa firii caalbaasichaa ifatti ibsamee irraa Jimmaa eegalee guyyoota 15 gidduutti maallaqa kabaja caalbaasiif qabsiisee Obbo Yirgaaduu Asfaawuu Magaalaa Jimmaa Ol-aanaa 02 ganda itti maallaqaa ittin moe kaffalee mana fudhachuu qaba 02 keessatti Lakk. Skip navigation Sign in. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Isaan ulee cabe, jechuun Oromoo gosa gosaan wali-hire argatanii itti duulalni, mowuullee jalqabani. Wallagga Bahaa Irratti Barattoota Hidhamaa # Maqaa Guutuu Gosa Barnootaa fi Baayina Waggaa Godina Aanaa Ganda Bakka Barnootaa fi Hojii Bilbila. "Fayyadamummaa ummata Oromootiif waadaa haaromsa keessatti galle hojii qabatamaatti jijjiiruun aantummaa ummatichaaf qabnu ni mirkaneessina!" by Anonymous_Gk8Emd. Dhufaatii Minilikiin booda yaanni kun jijjiramee Oromoon Afrikaa mishineesuf gahadha jedhame sun xinnatee gosa jedhame. Gosa 1ffaa. seenaa baay’ee namatti toluu nu barsiiftee kaanaaf baay’ee si galatoomfanna waan tokkotu naaf hin gallee maali yoo jettee yeroo baay’ee oromoo harargee hoggaa himamu seenaa gasa tokkoo qofaatu himama gosa gurguddo sadeen (3)jiru keeysaa seenaa afran qalloo qofaatu himama maalif kun Taha maalif kuun himamee kuun hin himamee kanuma ammaa kana keeysattuu waa hedduutu mula’ata silaa kun. Waa'een bulchiinsa magaalaa Cita afuritti qooduu sun akkuma Oromoo kaleessaatti maqaa sanyiilee arfan gosa Oromoo Maccaa Akaakoo jalatti hammatamaniitiin otuu moggaafamee bakka Jimma jedhu sana ikmaan Jimmaa keessaa tokko kan ta'eef abbaa Magaalattii kan ta'e Laaloodhaan bakka buufnee bulchiinsa magaalaa Jimmaa cita gurguddaa Afur kanaan. May 09, 2019 · Biyyii Jimmaa jedhamu maqaa kana kan argatee maqaa gosaa Oromoo maccaa kannarraayi jedhama. Isaan kana hordofnee dhaggeeffachuun nurraa eegama. Mar 11, 2018 · Haaluma kanaan barattoota Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa damee barnootaa Computera barataa jiran, barattoota Waggaa lammaaffaa daree tokko guutummaatti gosa barnootaa statics “F” laatamuu akka qabaniif Heeddiin murteessee dabarse jechuun nuu gabaasan. The corruption of the ruling class was one of the main machinery that put the country into the highest level of economic inequalities where the few members of the ruling class became the richest and the majority of the citizens are unable to even earn their daily bread. May 07, 2015 · Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. “Seerri yaa’iin Oromoo Gullallee dabarse kun walaloo-dhaan tahuun isaa, walaloon hawaasa Oromoo keessatti hammam bakka olaanaa akka qabu nutti agarsiisa. Iddoo isheen iitti dhalattee ofbarte immo Gumaa(Jimmaa) jedhamti jettees himatte. Sheekh Ahmad Watar Barnoota Islaamaa waan tahe gosa hin barsiisne hin qaban. Be the first to know and let us send you an email when Gotoota Oromoo HAA Yaadannu Seenaa gotoota oromoo posts news and promotions. Baga nagaan jala bultii guyyaa WBO kan bara 2017 fi waggaa haaraan isin gahe. com, metricskey. On Uummata Oromoo waliin ta’uun adeemsise keessaa isa tokkodha. Namtichi kun bara 1960 Ummta Oromoo 2. Xumura jaarraa kanarraa kaasee mootummaan shanan gibee hunda’e. Lewis states that in the early 1960s it was "the greatest. Qorannoon kun gosa qorannoo akkamtaa waan ta’eef, mala qorannoo akkamtaatiin ibsame. This video is unavailable. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti, Imperer Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akkaKiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Mar 11, 2018 · Haaluma kanaan barattoota Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa damee barnootaa Computera barataa jiran, barattoota Waggaa lammaaffaa daree tokko guutummaatti gosa barnootaa statics “F” laatamuu akka qabaniif Heeddiin murteessee dabarse jechuun nuu gabaasan. Look at most relevant Hidda latiinsa oromoo pdf websites out of 19 at KeywordSpace. Dec 21, 2014 · The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. `` description=``TVn OBN Instaagraamii @obnhq jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Qorannoo kanaaf oomisha bunaa, haala dhukkuba bunaa fi biqiltoota hunda kunuunsa bunaa gosa adda addaa (buna bosonaa, buna qote-bulaa, fi buna invastimantii kan kunuunsa guddaan oomishaman) keessatti qorachaa jirra. Jul 05, 2014 · Even the first colonizer recognized the separate status of the two countries Oromiyaa and Ethiopia when he declared himself as emperor of Ethiopia and Oromo country. Oromoon Maccaa Oromoo Tuulamaa wajjin sirna Gadaa tokko kan qabu yoo ta'u caffeen isaan kibba Finfinnee harraa kana ture. Akeekni barruu kanaa cuunfaatti waa’ee ummata Oromoo, biyya isaa, aadaa, qaroomina fi seenaa isaa barsiisuu dha. Goototni Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa hanga gaaffiin keenyaa karaa nagaa nurraa fuudhamee deebiin nuu hin kennamnetti FDG jabaatee kan itti fufu ta’uu hubachiisuun diddaa isanii nyaata dhaabuun, barnoota dhaabuuni fi qabsoo FDG Qeerroon gaggeessuu itti fufuuf murteeffatan. seenaa baay’ee namatti toluu nu barsiiftee kaanaaf baay’ee si galatoomfanna waan tokkotu naaf hin gallee maali yoo jettee yeroo baay’ee oromoo harargee hoggaa himamu seenaa gasa tokkoo qofaatu himama gosa gurguddo sadeen (3)jiru keeysaa seenaa afran qalloo qofaatu himama maalif kun Taha maalif kuun himamee kuun hin himamee kanuma ammaa kana keeysattuu waa hedduutu mula’ata silaa kun. Jun 30, 2014 · Warii hara Oromoo ajeesan, hidhani reeban, dirqisisan gudeedan, siiblan guban fi yaakaa gosa hunda Oromoo irrati waari rawwatan Midhamtoota kana dandamachisuuf waan danda’uu hunda erga bassani booda yaaka isaanti amoo bakka ama Oromoo addabanti fi goocha ama rawwatan kanan boori akka isaan addabaman isiin mirkaneesina. Mar 11, 2018 · Haaluma kanaan barattoota Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa damee barnootaa Computera barataa jiran, barattoota Waggaa lammaaffaa daree tokko guutummaatti gosa barnootaa statics “F” laatamuu akka qabaniif Heeddiin murteessee dabarse jechuun nuu gabaasan. Masaraan isaanii kunis naannawa Magaalaa Jimmaa iddoo olka'aa Jireen jedhamutti argama. Mainly, Oromo people are found in today’s Ethiopian empire and currently, they have their ‘’own’’ administrative region, Oromia. Jul 27, 2018 · Abbichuunimmoo oggaa kudha torba Sidaama moye” jedhama. Aanan kun karaa dhihaa Jimmaa Horrootin, karaa kaabaa Guduruun, karaa bahaa fi kibbaa Laga Gudar, kan Godina Shawaa Dhihaarraa adda baasun. Goobana Daaccee gosa ofiitiin waldhabe argatanii, dursanii Abbichuu akkasitti isaan ollachiisaa turetti duulanii humna qawweetiin qabatani. “Seerri yaa’iin Oromoo Gullallee dabarse kun walaloo-dhaan tahuun isaa, walaloon hawaasa Oromoo keessatti hammam bakka olaanaa akka qabu nutti agarsiisa. Bara 1840, Mahbuuban biyyaa Jarmanii erga seente booda nama Oromoo kan akka ishee harka gabrootan gurgurame tokkoon wal barte. Kana gochuuuf ammoo, barreeffama addaddaa waaee sirna nyaataa ibsan dubbisuu ykn namoota dhimma kanarratti beekumsa qaban gaafachuu barbaachisa. Skip navigation Sign in. Kana booda federeeshinicha amanuun rakkisaadha –Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa [DhRTVO 07 12 2009] Taphni priimiyar liigii Ityoophiyaa 30ffaan Waxajjii 17 morkatamee ture dubbii cimseera. The Oromoo Gujii, who are the southern part subgroup of the Oromo, inhabiting neighboring the Borena Oromo. Kurnan Gullallee murtee kana dabarsee, kutannoo cimaadhaan warana warra Abashaa isa meeshaa Oroppaa hidhatee, warra Oroppaatinis leenjifame dura dhaabate. Sheekh Ahmad Watar Barnoota Islaamaa waan tahe gosa hin barsiisne hin qaban. Look at most relevant Hidda latiinsa oromoo pdf websites out of 19 at KeywordSpace. Maqaa Gosoota Oromoo ARSII-[Ilmaan SikkooMandoo] - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Maqaan aanaa kanaa gosa Oromoo kan naannoo kana jiraatu Jimmaa Raaree jedhamurraa dhufe. your password. Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. Gosa 1ffaa. The Oromoo Gujii, who are the southern part subgroup of the Oromo, inhabiting neighboring the Borena Oromo. Gosa dargaggoota zamana keenya kanaa bakka Afuritti qoodnee laaluu dandeenya. Mar 07, 2014 · Qormaata seensuma barumsa olaana darbee gaafa yuniversiitii seenuuf foormii gosa barnootaatiifi yuniversiitii guutu, afaan Oromoo digiri’iin kennamuu waan jalqabeef, gosa barmoota Afaan Oromo’oo of keessaa qabu “barsiisummaa Afaanii” kan jedhu guute. your username. The Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Lafti awwaalcha namoota Oromoo gadaansisan lamaanu Anna Akkarrii fi Anna Bakkee amma har’aatti illeen jiraachuu isaa himu. Hidda latiinsa oromoo pdf found at gadaa. By Ibsaa Guutama* An Oromo hero/heroine is one who effects change or dedicated one's life to change Oromo life with his/her determination and sacrifice. Jimmaa of danda,e galii gurgurtaa bishaanii fi kiraa konkolaataa mana fincaanii irraa argatuun hojiisaa gaggeesa jiraa hata,u malee taarifnii bishaan if kiraa konkolaata mana fincaaniirra irraa yeroo ammaa argamaa jiru xiqaa waan ta,eef baasii isaa uwisuu kan dandeesisu mitii kanaafuu fula duraatti tarifa haara baasuun barbaachisadha. Gabatee 2ffaa 1. “Seerri yaa’iin Oromoo Gullallee dabarse kun walaloo-dhaan tahuun isaa, walaloon hawaasa Oromoo keessatti hammam bakka olaanaa akka qabu nutti agarsiisa. April 15, 2014: Oromo Heroes and Heroines Day. Category: Uncategorized The Oromo Protest and the Future of the Oromo People’s Struggle for Freedom and Democracy-Simarsan — August 3, 2016 The Oromo Protest and the Future of the Oromo People’s Struggle for Freedom and Democracy-Simarsan. Sep 27, 2019 · #SUBSCRIBE #MOAATV #COMMENT #LIKE #SHARE AADAA OROMOO JIMMAA AADAA OROMOO JIMMAA | MO'AA TV ORMANIYAA. Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/u614785150/public_html/99q4gpv/wbclp. Isaan kana hordofnee dhaggeeffachuun nurraa eegama. A group of about 20 members of the Oromo Community of Hamilton stood outside City Hall Friday, holding signs with photos of struggles faced by people in Ethiopia’s largest region, Oromia. Ummanni afaan Omootiikii fi Naayiloo-Sahaara dubbatu kan duraan naannoo sana ture jalqaba gabaro (gabbara) yoo godhaman dhawaata garuu gosa Maccaatti makamanii Oromoo ta'an. Kana gochuuuf ammoo, barreeffama addaddaa waaee sirna nyaataa ibsan dubbisuu ykn namoota dhimma kanarratti beekumsa qaban gaafachuu barbaachisa. Jul 23, 2018 · Viidiyoon kin qoqqoodamiinsa dameelee Oromoo Booranaa kan agarsiisudha. Oromoo Booranaa, Kibba Oromiyaa fi kaaba Keeniyaa jiraatu. Oromo is a nation of many tribes not a tribe (gosa) as some ignorant want to refer to it. Ilmi namaa sirna fuudhaafi heerumaa kanaan sanyii ykn qomoosaa lafa […]. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Nutumtuu gosa gosaan wallolaa jirra. The corruption of the ruling class was one of the main machinery that put the country into the highest level of economic inequalities where the few members of the ruling class became the richest and the majority of the citizens are unable to even earn their daily bread. Lewis states that in the early 1960s it was "the greatest. Namtichi kun bara 1960 Ummta Oromoo 2. This video is unavailable. Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @obnhq hordofaa. Afaan Oromoo afaan ummatoota kushitik biro waliins wal-fakkata. com, metricskey. Jul 05, 2014 · Even the first colonizer recognized the separate status of the two countries Oromiyaa and Ethiopia when he declared himself as emperor of Ethiopia and Oromo country. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Check the best results!. Ilmi namaa sirna fuudhaafi heerumaa kanaan sanyii ykn qomoosaa lafa […]. Dorgomaan moate guyyaa firii caalbaasichaa ifatti ibsamee irraa Jimmaa eegalee guyyoota 15 gidduutti maallaqa kabaja caalbaasiif qabsiisee Obbo Yirgaaduu Asfaawuu Magaalaa Jimmaa Ol-aanaa 02 ganda itti maallaqaa ittin moe kaffalee mana fudhachuu qaba 02 keessatti Lakk. Nutu maqaa addaa addaan wal waama malee ormi maquma tokkoon nu waama. Reeffi nama keenyaas dachii Oromiyaarra guutaa jira. Gosa tana maqaan isii waraarjeelle je’ama. Nuti yeroo ammaa kana goodina Jimmaa aanaa Gommaa fi Geeraa keessatti dhukkuba bunaa irratti qorannoo gaggeessaa jira. It has a latitude and longitude of 7°40′N 36°50′E / 7. Nov 08, 2019 · Gadaa. Isaan kana hordofnee dhaggeeffachuun nurraa eegama. Sadarkaalee Gadaa Oromoo ilaalchisee marsariitii irratti, Sirna Gadaa Oromoo barreeffamaan taa’e, akkasumas, waa’ee Gadaa qo’atnaan geggeesse wajjin akkanaan isinii dhiyeessa. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Ammo maatin irraa dhalatan, fulaan ittii dhalatan fi gostii keessa dhalatan guddoo nama dhibdii/ guddoo quuqamanifi. The heroes and heroines of subjugated nation’s and nationalities were obliged to equally take part at the said war of Adwa to defeat Italians, besides, the whole aspects of war and its objectives wasn’t representing their interests. The present regime has kept on postponing the question of Oromo liberation. Jimma (Oromo: Jimma also spelled Jimmaa, is the largest city in south-western Oromia. Gosa 1ffaa. Waa'een bulchiinsa magaalaa Cita afuritti qooduu sun akkuma Oromoo kaleessaatti maqaa sanyiilee arfan gosa Oromoo Maccaa Akaakoo jalatti hammatamaniitiin otuu moggaafamee bakka Jimma jedhu sana ikmaan Jimmaa keessaa tokko kan ta'eef abbaa Magaalattii kan ta'e Laaloodhaan bakka buufnee bulchiinsa magaalaa Jimmaa cita gurguddaa Afur kanaan. 10/08/2016. Hamtuu irraa wal deebisaa, dogoggora wal qajeelchaa, toltuuf wal faarsaa waliin jiraanna. Kanaa mannaa koottaa nuti tokkummaa Oromoo dhaabaneeti, isaan wajjinis nagaan fi walqixxummaan jiraannaa! Ammoo durreewwan Oromoo baay'een tokkummaa Oromoo inni kaase, yoo jaalatan illee isa Amaara wajjin taana jedhu hin jaalanne. Yeroo baay’ee gargaarsi diyaasporaan Oromo gochu dandahu qarshii walitti qabuu fi hirrira bahuun rakko ummata Oromoo aaduunyaadhaaf beeksisuu dha jedhamee ka’a. your username. Oromoon Maccaa Oromoo Tuulamaa wajjin sirna Gadaa tokko kan qabu yoo ta'u caffeen isaan kibba Finfinnee harraa kana ture. Jun 17, 2013 · Gosa fuudhaafi heerumaa aanaa Jimmaa Arjootti Fuudhaafi heerumni namni sanyiin isaa wal horee fakkaattii isaa bakka busaa kan ittiin deemudha. Gosa tana maqaan isii waraarjeelle je’ama. Lafti awwaalcha namoota Oromoo gadaansisan lamaanu Anna Akkarrii fi Anna Bakkee amma har’aatti illeen jiraachuu isaa himu. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su. Oromo is a nation of many tribes not a tribe (gosa) as some ignorant want to refer to it. Kora Oromoo fi Amaaraa marroo. Itti fufee immoo, gara dhuma 1800ffaatti, Imperer Yohaannis 4ffaan gosa Oromoo Walloo keessa jiran hunda akkaKiristaanummaatti jijjiraman yookaan immoo akka qabeenya isaanii dhaban sodaachisee ture. Shibbiruun barataa cimaa hegereef kan yaadu, tokkummaa barattootaa oromoo kan leellisuu, Oromoo lagaaf amaantiin kan hin qoonnee, abdii biyyaaf maattii isaa ture. Fakkeenyaaf kaasettoota tafsiira Qur'aanaa kan akka Shaafii Muhammad, kan da’awaa Jamaal Aliyyii, Muhammad Amiin Iibroo, Jamaal Muhammad, alii jimmaa, Nashiidaa keessatti immoo beekamaa kan ta’e Raayyaa Abbaa Maccaa, Abdurrahmaan Huseenii fi kkf dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Hidda latiinsa oromoo pdf found at gadaa. Kadir Ahmed *Boontu Jimmaa* New Music video Clip New Year celebration On ETV official. Kalaqni kun namoota dhukkubni sagalee/qooqa isaanii jalaa fudhateef oduu dansaati. Reeffi nama keenyaas dachii Oromiyaarra guutaa jira. May 07, 2015 · Akka warra amoolee san “Ofiif jettu mi’aawi anaaf jettu bushaawi” waliin jennee wal hin dhiifnu. Jul 27, 2018 · Abbichuunimmoo oggaa kudha torba Sidaama moye” jedhama. warra haraaraa ( suusii) adda addaatiin rabbiin isaan mokkore. Ilmi namaa sirna fuudhaafi heerumaa kanaan sanyii ykn qomoosaa lafa […]. The Arsi are known for a century-old history of anti-imperial struggle and memory of resistance, the most memorable being in the 1880s and 1890s and. (Abbaa hiike). Rakkoo barattootni geessisaniif sababaa “F” kennisiisuuf gaafannee turre. Inni Sheekha Ulamaa’oota hedduuti. Xumura jaarraa kanarraa kaasee mootummaan shanan gibee hunda’e. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su. April 15, 2014: Oromo Heroes and Heroines Day. Mar 08, 2015 · Ummanni Oromoo biyya jiru fincila kana irratti gahee guddaa akka taphatu beekkama tahus Oromoon biyya alaa jiruus qabsoo kanaan dura godhaa ture caalaa haala addaatiin gumaachu qabaa. Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba, kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. Warii hara Oromoo ajeesan, hidhani reeban, dirqisisan gudeedan, siiblan guban fi yaakaa gosa hunda Oromoo irrati waari rawwatan Midhamtoota kana dandamachisuuf waan danda’uu hunda erga bassani booda yaaka isaanti amoo bakka ama Oromoo addabanti fi goocha ama rawwatan kanan boori akka isaan addabaman isiin mirkaneesina. Wallagga Bahaa Irratti Barattoota Hidhamaa # Maqaa Guutuu Gosa Barnootaa fi Baayina Waggaa Godina Aanaa Ganda Bakka Barnootaa fi Hojii Bilbila. Yeroo baay’ee gargaarsi diyaasporaan Oromo gochu dandahu qarshii walitti qabuu fi hirrira bahuun rakko ummata Oromoo aaduunyaadhaaf beeksisuu dha jedhamee ka’a. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. The present regime has kept on postponing the question of Oromo liberation. ” Haa ta’u malee, gosa Oromoo Wardaa godaanee kana keessaa gosti Karrayyuu jedhamu Booranatti hafuun hanga har’aattis achuma akka jiran himama. Kadir Ahmed *Boontu Jimmaa* New Music video Clip New Year celebration On ETV official. your username. 1991 irraa kaasee hanga ABOn chaartara Mootummaa Cehumsaa keessaa bahutti waajjira ABO Jijjigaa keessa ture. Maqaan aanaa kanaa gosa Oromoo kan naannoo kana jiraatu Jimmaa Raaree jedhamurraa dhufe. Hararge, Jimmaa, Arsii, Iluu Abbaa booraa fii naannoo adda addaarraa barattoonni beekkumsa Islaamaa dheebuu bahuu fedhan gama Isaa dhufanii galaana beekkumsaa kan inni walitti qabaterraa waraabbataa turan. Dhufaatii Minilikiin booda yaanni kun jijjiramee Oromoon Afrikaa mishineesuf gahadha jedhame sun xinnatee gosa jedhame. isaa 258 tajaajila 7. Dec 21, 2014 · The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Download in other formats: Original Format; Powered by Trac 1. Lewis states that in the early 1960s it was "the greatest. The same case applies to other Oromo gosa/clans found in distant regions in various localities too. Baga nagaan jala bultii guyyaa WBO kan bara 2017 fi waggaa haaraan isin gahe. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. 7 posts published by kelbessac during February 2014. Mootummaan shanan gibee dhuman jaarraa 17ffaa keessa hundeeffamee sirna gadaan hogganamuu ykn immoo buluu jalqabe. Hamtuu irraa wal deebisaa, dogoggora wal qajeelchaa, toltuuf wal faarsaa waliin jiraanna. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Lewis states that in the early 1960s it was "the greatest. Kadir Ahmed *Boontu Jimmaa* New Music video Clip New Year celebration On ETV official. Maqaan aanaa kanaa gosa Oromoo kan naannoo kana jiraatu Jimmaa Raaree jedhamurraa dhufe. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa, Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii, Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoo dha. Inni Sheekha Ulamaa’oota hedduuti. The Warra Qaalluu, laga Hawaas Awash River fi magaalaa Dirree Dhawaa Dire Dawa gidduu jiraatu. Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @obnhq hordofaa. Mannii Murtii Waligala Oromiyaa ittii gaafatamummaa heeraa fi seeran itti kenname haqummaan bahuuf riifoormii gaggeessa jira. Saayintistoonni meeshaa sammuu keessatti dhaabamuun yaada namootaa dubbisuun gara haasaatti geeddaruu danda'u. Hidda latiinsa oromoo pdf found at gadaa. Rakkoo barattootni geessisaniif sababaa “F” kennisiisuuf gaafannee turre. May 07, 2015 · Akka warra amoolee san “Ofiif jettu mi’aawi anaaf jettu bushaawi” waliin jennee wal hin dhiifnu. Duuba ummata oromo`oo maqaa isaanii isaan fudhachiisu`uuf rakkoo guddo`on arge yoon warra taariikha ummata oromo`oo baruu barbaadun kitaabban warri addunya`aa katabe yookaa barreesse ummata keenya kana maqaa gaalla`aatin yaamaa achi jalatti maqaa oromo`ootifii maqaa ormaa ilma ormaa katabanii yookaa barreessanii kun hundinuu maquma isaanitii. May 07, 2015 · Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Mainly, Oromo people are found in today’s Ethiopian empire and currently, they have their ‘’own’’ administrative region, Oromia. your password. Visit the Trac open source project at http://trac. Galmee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Barattoota Oromoo Ebla-Caamsaa 2014 FDG KeessaHidhamanii Jiran Wal Duraa Duubaan Dhihaate. Yunivarsitiin kun yeroodhaa yerootti gosa barnootaa haaraa banee, leenjii kennuu kan itti fufe ta’uu kan ibsan obbo Kooraan, barana immoo biyyattii keessa kan hin turre akkuma Afrikaattuu haala kanaan kan hin turiin leenjii gama Bulchiinsa Tajaajiila Fayyaa fi Hospitaalaan (Hospital and Health care Adminisration) barattoota 22 digrii. Gabatee 2ffaa 1. eennu irra dhalattee, eessattii dhalattee, fi gosa tam keessa dhalattee? Yoo nuu gaafatan deeebisuuf yaada hin barbaachisuu. Hararge, Jimmaa, Arsii, Iluu Abbaa booraa fii naannoo adda addaarraa barattoonni beekkumsa Islaamaa dheebuu bahuu fedhan gama Isaa dhufanii galaana beekkumsaa kan inni walitti qabaterraa waraabbataa turan. com Oromo Video Playlist New Andualem Gosa by Buzee Takkee. Oromo is a nation of many tribes not a tribe (gosa) as some ignorant want to refer to it. Mainly, Oromo people are found in today’s Ethiopian empire and currently, they have their ‘’own’’ administrative region, Oromia. Kana gochuuuf ammoo, barreeffama addaddaa waaee sirna nyaataa ibsan dubbisuu ykn namoota dhimma kanarratti beekumsa qaban gaafachuu barbaachisa. 2 By Edgewall Software. Gosa dargaggoota zamana keenya kanaa bakka Afuritti qoodnee laaluu dandeenya. your username. Ilmi namaa sirna fuudhaafi heerumaa kanaan sanyii ykn qomoosaa lafa kanarratti baay’isaa ture. Duuba ummata oromo`oo maqaa isaanii isaan fudhachiisu`uuf rakkoo guddo`on arge yoon warra taariikha ummata oromo`oo baruu barbaadun kitaabban warri addunya`aa katabe yookaa barreesse ummata keenya kana maqaa gaalla`aatin yaamaa achi jalatti maqaa oromo`ootifii maqaa ormaa ilma ormaa katabanii yookaa barreessanii kun hundinuu maquma isaanitii. Jul 23, 2018 · Viidiyoon kin qoqqoodamiinsa dameelee Oromoo Booranaa kan agarsiisudha. May 07, 2015 · Babille Oromo, who are one of the easternmost subgroup, living east of the Erer River in the Oromia Region, and south of the other easternmost subgroup, Oromoo Jaarsoo, godina Harargee Bahaa gara bahaatti; Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. Sadarkaalee Gadaa Oromoo ilaalchisee marsariitii irratti, Sirna Gadaa Oromoo barreeffamaan taa’e, akkasumas, waa’ee Gadaa qo’atnaan geggeesse wajjin akkanaan isinii dhiyeessa. Apr 17, 2009 · Raggaasaa jimmaa ykn Hussein Abbaa Bulguu goota Oromoo dhaloota naannoo jimmaa ti. Shibbiruun barataa cimaa hegereef kan yaadu, tokkummaa barattootaa oromoo kan leellisuu, Oromoo lagaaf amaantiin kan hin qoonnee, abdii biyyaaf maattii isaa ture. A group of about 20 members of the Oromo Community of Hamilton stood outside City Hall Friday, holding signs with photos of struggles faced by people in Ethiopia’s largest region, Oromia. Dec 21, 2014 · The Oromoo Arsii, godinaalee Arsii, Baalee fi haga tokko Shawaa bahaa keessa jiraatu. word Freq ----- akka 84976 kan 75460 hin 65815 fi 64925 ʼ 50900 oromoo 35497 kana 31894 yeroo 28992 tokko 26954 itti 26844 waan 26095 kun 23728 isa 23076 keessatti 22357 isaa 22182 irratti 20833 jiru 20764 ta 19768 irraa 19359 keenya 18666 ture 17909 keessa 16320 yoo 16065 ni 15169 isaan 14740 nu 14396 nama 14235 gara 13763 malee 13304 keessaa 13223 jira 13079 inni 12513 wal 12490 qabu 12171. Fakkeenyaaf kaasettoota tafsiira Qur'aanaa kan akka Shaafii Muhammad, kan da’awaa Jamaal Aliyyii, Muhammad Amiin Iibroo, Jamaal Muhammad, alii jimmaa, Nashiidaa keessatti immoo beekamaa kan ta’e Raayyaa Abbaa Maccaa, Abdurrahmaan Huseenii fi kkf dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Nutu kan waliiti. Loading Close. Again I would like to sight some concrete examples from other regions like in southern parts of Oromia within Boorana and Gujii Oromo clans. isaa 258 tajaajila 7. Dhufaatii Minilikiin booda yaanni kun jijjiramee Oromoon Afrikaa mishineesuf gahadha jedhame sun xinnatee gosa jedhame. Magaalaan guddoon Oromiyaa Finfinnee dha. Isaan lamaanuu warra Wardaati. Visit the Trac open source project at http://trac. Warii hara Oromoo ajeesan, hidhani reeban, dirqisisan gudeedan, siiblan guban fi yaakaa gosa hunda Oromoo irrati waari rawwatan Midhamtoota kana dandamachisuuf waan danda’uu hunda erga bassani booda yaaka isaanti amoo bakka ama Oromoo addabanti fi goocha ama rawwatan kanan boori akka isaan addabaman isiin mirkaneesina. Galmee Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Barattoota Oromoo Ebla-Caamsaa 2014 FDG KeessaHidhamanii Jiran Wal Duraa Duubaan Dhihaate. On Uummata Oromoo waliin ta’uun adeemsise keessaa isa tokkodha. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Ilmaan Oromoo qabanii mana murtii isaanitittu geessuun akka hiree ta’ee jira; ilmaan Oromoo qaban dhoksaan caakkaafi hallayyaatti fudhatin ajjeesanii biraa deemaa jiru. Hararge, Jimmaa, Arsii, Iluu Abbaa booraa fii naannoo adda addaarraa barattoonni beekkumsa Islaamaa dheebuu bahuu fedhan gama Isaa dhufanii galaana beekkumsaa kan inni walitti qabaterraa waraabbataa turan. Ilma Hayyuu umrii daa'imummaatiin hojii gurguddaa hanga Muummee Ministeeraatti hojjateen walbaraa - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo.